Stichting Openluchtmuseum de Locht

Ons doel

Openluchtmuseum de Locht heeft als doel het verzamelen, onderzoeken, bewaren, archiveren en exposeren, zowel statisch als dynamisch, van gebouwen, werktuigen, technieken en teelten in de tuinbouw, in zonderheid de teelt van de asperge- en champignon in de traditioneel agrarische sector op de Noord-Limburgse zandgrond.
Bijzondere aandacht wordt besteed aan het verzamelen, bewaren en archiveren van kennis over en het uitbeelden van vroegere leefwijzen, gebruiken, beroepen en ambachten en de volkscultuur, kortom het Noord-Limburg van vroeger, Het Noord-Limburg van nu met een blik naar de toekomst.

Ons beloningsbeleid

Alle medewerkers van Openluchtmuseum de Locht zijn vrijwilligers. Zij ontvangen geen honorering.

Openluchtmuseum de Locht is voortdurend op zoek naar mensen die het team willen versterken; klik hier voor meer informatie.

Algemene gegevens

Fiscaal nummer0085.54.833
AdresBroekhuizerdijk 16d
5962 NM
Melderslo

Bestuur

Voorzitter: Jan Hulsen

Penningmeester: Frans van Dijk

Secretaris: Henk Steenbekkers

Expertise musea: Vacature

Expertise agri: Peter Christiaens

Expertise marketing: Vacature

Expertise regio: Lidy Smit

Directie en management team

Directie: Roel Baas en Mark van Rensch

Activiteiten: Jan Huys

Asperges/tuinbouw: Jos Boots

Onderhoud: Chris Thijssen

Ontvangst: Will Thijssen

Tentoonstellingen: Dini Stoevenbelt

Champignons: Vacature

PR: Vacature / Arnold Duffhues

Financiële balans

ACTIVAPASSIVA
Materiële vaste activa 2.341.264Eigen vermogen 1.707.115
Voorraden 9.146Voorzieningen 153.896
Vorderingen en overlopende activa 19.637Langlopende schulden 607.500
Liquide middelen 203.233Kortlopende schulden en overlopende passiva 104.769
Totaal 2.573.280Totaal 2.573.280
Balans per 31 december 2018