Over ons

Stichting Museum de Locht

Fiscaal nummer: 0085.54.833
Adres: Broekhuizerdijk 16 d,
5962 NM Melderslo.
Het museum de Locht stelt zich ten doel:
Het verzamelen, onderzoeken, bewaren, archiveren en exposeren, zowel statisch als dynamisch,
van gebouwen, werktuigen, technieken en teelten in de tuinbouw, in zonderheid de teelt van de
asperge- en champignon in de traditioneel agrarische sector op de Noord-Limburgse zandgrond.
Bijzondere aandacht wordt besteed aan het verzamelen, bewaren en archiveren van kennis
over en het uitbeelden van vroegere leefwijzen, gebruiken, beroepen en ambachten en de
volkscultuur, kortom het Noord-Limburg van vroeger, Het Noord-Limburg van nu met een blik
naar de toekomst.
Beloningsbeleid:
alle medewerkers zijn vrijwilligers;
zij ontvangen geen honorering.

Museum de Locht heeft de status van een ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI). Dientengevolge is Museum de Locht verplicht om op deze website de volgende zaken te publiceren:

1. de naam van de instelling
2. het fiscaal nummer
3. het post- of bezoekadres van de instelling
4. een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI
5. de hoofdlijnen van het beleidsplan
6. de functie van de bestuurders
7. de namen van de bestuurders
8. het beloningsbeleid
9. een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
10. een financiële verantwoording

Bestuur

Jan Hulsen
voorzitter
Henk Steenbekkers
secretaris
Frans van Dijk
penningmeester
vacature
expertise: musea
Peter Christiaens
expertise: agri
Lei Heldens
expertise: regio
Mari van der Sterren
expertise: marketing

Directie en Managementteam

Henk Kemperman
directeur
Jan Huys
activiteiten
Jos Boots
asperges / tuinbouw
Jo Rutjens
champignons
Chris Thijssen
onderhoud
Wil Thijssen
ontvangst
Jan-Hein de Wit
public relations
Maj Keijsers
tentoonstellingen

Balans per 31 december 2016

ACTIVAPASSIVA
Materiële vaste activa

2.345.460

Eigen vermogen

1.648.458

Vlottende activa

20.537

Voorzieningen

153.896

Liquide middelen

230.072

Kortlopende schulden

51.215

Langlopende schulden

742.500

Totaal

2.596.069

Totaal

2.596.069